मानवी आरोग्यशास्त्र

  • मानवाचा समावेश सस्तन प्राणी गटात केला जातो. 
  • मानवाला ‘होमो सेपियन' (Homo Sepiens) हे शास्त्रीय नाव आहे. सेपियन म्हणजे बुद्धीमान. 
  • यूरोपमध्ये होमो सेपियनला 'क्रोमॅनॉन' म्हणून ओळखले गेले. होमो सेपियन म्हणजे बुद्धीमान मानव. 
  • बुद्धिमान मानवाची वैचारिक क्षमता प्रगती झाल्याने त्याला प्रगत बुद्धीचा मानव (होमो सेपियन सेपियन) असे म्हणतात

Coming soon....

Coming soon....

Coming soon....

Coming soon....

Coming soon....

Coming soon....

Coming soon....

Coming soon....

Coming soon....

Coming soon....

Coming soon....

Comments